X
X
TRY

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

AnasayfaHizmet ve Kullanım Sözleşmesi

ELEKTRONİK POSTA HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

 

1.  MADDE – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE KONUSU

 

 • İşbu hizmet sözleşmesi (“sözleşme”), hizmet veren taraf KamuEposta Bilişim ve İnternet Hizmetleri (“KamuEposta Bilişim” veya “KamuEposta”) ile hizmet alan taraf (“Müşteri”) arasında aşağıdaki şekil ve şartlarda

yapılmıştır.

 

 • Sözleşmenin konusu, Müşterinin elektronik posta iletişimi amaçlı kullandığı alan adına gelen elektronik posta mesajlarının KamuEposta Bilişim’in sunucu ağı üzerinden Müşteriye ait alana teslim edilmesi ve Müşterinin internet ortamına gönderdiği elektronik posta mesajlarının KamuEposta Bilişim’in sunucu ağı üzerinden geçerek internet üzerinde ulaştırılması gereken yerlere gönderilmesi hizmetlerine ilişkindir.

 

 • Sözleşmenin taraflarına ait ticari bilgiler aşağıdaki gibidir:

 

HİZMET VEREN KAMUEPOSTA BİLİŞİM’İN;

Ticaret Unvanı                     : KamuEposta İnternet ve Bilişim Hizmetleri  Şirketi

Adresi                                     : 6289/1 No:4/B Şemikler/Karşıyaka İZMİR

Vergi Kimlik Numarası       : Akşehir VD 

MERSİS Numarası              :

Telefon Numarası                   0232 999 96 88

E-postası                                : info@kamueposta.com

Temsile Yetkili Kişisi           :

Banka Hesap Bilgisi             :

 

 

 

HİZMET ALAN MÜŞTERİNİN;

Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı : Adresi                                               :

Kimlik / Vergi Numarası     : MERSİS Numarası                              :

Telefon Numarası                :

E-postası                                :

Temsile Yetkili Kişisi           :

Banka Hesap Bilgisi             :

 

 

 1. MADDE – TANIMLAR

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında;

 

IP Adresi: İnternet ortamında iletişim sağlanması amacı ile kullanılan sanal erişim noktalarının bulunduğu tüm ağı adresleyen özel formatlı sayı dizisini,

 

Alan Adı (Web Adresi): İnternet ortamında yayınlanan elektronik bilgilere erişimi mümkün kılan ve bu bilgilerin bulunduğu sanal kayıt ve pozisyona erişim sağlamaya çalışan adres bilgisini,

 

E-posta (Elektronik Posta): İnternet ortamında bilgisayarlar arası dijital veri, mesaj, posta alışverişine imkân tanıyan ilgili mevzuata ve haberleşme özgürlüğüne uygun iletişim yöntemini,

 

Sunucu Ağı: İnternet ortamında web sayfalarını ve her türlü dijital bilgiyi muhafaza etmek, yayınlamak ve bir adresten diğerine transfer etmek için kullanılan, mevcut kablolu hatlar ile web sayfalarının internet ortamında kesintisiz olarak ulaşılabilirliğini, kayıtlı bilgide değişiklik yapmayı ve bütün bilginin yayınını sağlayan ve KamuEposta tarafından organize edilerek çalıştırılan elektronik donanım ve ürünleri ifade eder.

 

 

3.  MADDE – HİZMETLER

 

Sözleşme kapsamında KamuEposta Bilişim tarafından Müşteriye verilecek hizmetler;

 

 • Müşteri alan adına ait elektronik posta mesajlarının sunucu ağı içinde geliş ve gidişini sağlayacak kapasitesi önceden belirli yer sağlanması, bu yer üzerinde önceden belirli adette elektronik posta adresi açılmasının sağlanması,

 

 • Müşteriye ait alan adının KamuEposta Bilişim’in sunucu ağı üzerinde elektronik mesaj alıp vermesi için gerekli olan IP adresleri ve sunucu isimlerinin sağlanması,

 

 • Müşterinin alan adına ait elektronik posta adreslerini sunucu ağı üzerinde kendisine verilmiş sınırlar içinde yönetebilmesini sağlayacak, internet üzerinden erişilen bir web adresi üzerinde çalışan Türkçe kontrol panel sağlanması,

 

 • Müşteriye gelen ve Müşteriden giden elektronik postaların bilgisayar virüsü içerme ihtimaline karşı incelenmesi,

 

 • Müşteriye gelen elektronik posta mesajlarının sunucu ağı içinde önceden tanımlanmış elektronik posta adreslerine ayrılmış boş yere tesliminin yapılması,

 

 • Müşterinin sunucu ağı içinde bulunan elektronik posta mesajlarını kendi bilgisayar sistemine alabilmesi için gerekli teslim alma servislerinin çalıştırılması,

 

 

 • Müşterinin kendi bilgisayar sistemi üzerinden sunucu ağını kullanarak internet üzerinde bulunan diğer elektronik posta alıcılarına mesaj gönderimini sağlayacak gönderim servislerinin çalıştırılması,

 

 • Müşterinin internet üzerindeki diğer elektronik posta alıcılarına doğru gönderdiği mesajların gönderilmesi,

 

 • Müşterinin elektronik posta adresi hesaplarının içindeki mesajlara internet üzerinden web sayfası aracılığı ile erişebilmesi için gerekli servislerin çalıştırılması,

 

 • Sunucu ağına internet üzerinden gelecek tüm tehdit ve saldırılara karşı azami koruma sağlanması ve sunucu ağı sisteminin sürekli izlenmesi şeklindedir.

 

 

4.  MADDE – MÜŞTERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 • Müşteri, KamuEposta Bilişim’in hazırlamış olduğu elektronik posta iletişim hizmetlerini sunucu ağına ait ad ve IP adres bilgilerini alarak kendi alan adına ait ayarları bu bilgiler doğrultusunda düzenleyerek almaya başlayacaktır. Müşteri tarafından bu düzenlemelerin yapılmaması veya yanlış yapılması durumunda meydana gelecek sorunlar ve doğabilecek zararlardan KamuEposta Bilişim’in sorumlu olmadığını Müşteri peşinen kabul ve beyan eder. Hizmet alınmaya başladıktan sonra ilk yapılan düzenlemelerde değişiklik yapılması gereken hallerde KamuEposta, Müşteriyi en az iki işi günü önceden bilgilendirecektir. Müşteri tarafından bu düzenlemelerin yapılmaması veya yanlış yapılması durumunda meydana gelecek sorunlar ve doğabilecek zararlardan KamuEposta Bilişim’in sorumlu olmadığını Müşteri peşinen kabul ve beyan eder.

 

 • Müşteri, işbu sözleşmeden doğan Müşterilik hakkının sadece kendisi ile ilgili alan adı veya adlarına ait olduğunu, bu hakkın kullanımı ile kullanıcı adını, kullanıcı kodunu, şifre bilgilerini ve tüm diğer bilgileri başkasına kullandıramayacağını ve devredemeyeceğini, başkası tarafından öğrenilme şüphesi bile olsa derhal KamuEposta Bilişim’e bildirimde bulunarak değiştireceğini, aksi takdirde yapılan tüm işlemlerin sorumluluğunun kendisine ait olacağını, kendisi kullanmadığı iddiasında bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Müşteri işbu sözleşmeye konu hizmetlerden ancak ticaret sicilinde kayıtlı ticaret unvanı ile KamuEposta hizmetlerinden yararlanabileceğini kabul ve beyan eder.

 

 • Müşteri, elektronik posta iletişimi ile sunucu ağı üzerinden kendine ait alan adı ile geçiş yapan mesajlarda yer alan bilgilerin içeriğinden tamamı ile kendisinin sorumlu olduğunu, işbu bilgiler nedeni ile ilgili bütün cezai ve hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu, KamuEposta Bilişim’in bu bilgiler nedeni ile hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, böyle bir durumun varlığını tespiti halinde KamuEposta Bilişim’in verilen hizmeti durdurma ve sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal fesih hakkına sahip olduğunu peşinen kabul ve beyan

 

 

 • Müşteri, internet ortamında tüm platformlarda herhangi bir kötü amaç güden toplu tanıtım, ticari tanıtım amaçlı toplu elektronik posta gönderimi yapamaz, benzeri aktivitelerde İçinde hakaret, pornografi ve diğer yasadışı toplum ahlak ve anlayışına aykırı içerik bulunan mesajlar gönderemez. Bu ve benzeri konularda tüm sorumluluk Müşteriye aittir.

 

 • Müşteri, internet trafiği sırasında kaybolacak veya eksik alınacak veya eksik iletilecek bilgilerden, internet üzerinden kendisine gelecek veya kendi göndereceği bilgilerin doğruluğundan, geçerliliğinden ya da güncelliğinden KamuEposta Bilişim’i hiçbir şekilde sorumlu İnternet ortamında elektronik posta iletişiminde sağlanan bilgilerin hatalı, eksik olabileceği veya bazı içeriklerin 18 yaşından büyüklere yönelik olabileceğinin bilincinde olduğunu kabul ve beyan eder.

 

 • Müşteri, sözleşmeye konu elektronik posta hizmetlerinden yararlanırken; Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kişisel Verileri Koruma Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile üçüncü kişilerin marka ve patent haklarını ihlal etmeyeceğini aksi takdirde doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını işbu sözleşme ile kabul ve taahhüt eder.

 

 • Müşteri, KamuEposta Bilişim’den alınan hizmet sırasında Türk Telekom A.Ş.’ye veya alternatif telekom hizmet servis sağlayıcılarına ait iletişim hatlarındaki ve KamuEposta Bilişim’in hizmet aldığı diğer servis sağlayıcı ve veri merkezlerindeki arıza ve aksaklıklardan ve erişim için kullanılan donanımdan kaynaklanan arızalardan KamuEposta Bilişim’in sorumlu olmadığını, doğabilecek zararlarına ilişkin KamuEposta Bilişim’den herhangi bir hak veya tazminat talep edemeyeceğini kabul eder.

 

 • Müşteriye internet platformundan elektronik posta iletişimi hizmetleri vasıtası ile gelebilecek saldırıları KamuEposta elinden geldiğince engellemek ve kesmek için azami çabayı gösterir. Müşteri, bu saldırı veya sonuçlarından KamuEposta Bilişim’i hiçbir şekilde sorumlu tutamayacağını kabul ve beyan

 

 • Müşteriye miktarı önceden belirlenmiş kapasitede verilmiş olan elektronik posta depolama alanının doluluğu veya teslim edilecek mesajın büyüklüğünün kalan boş alana sığamamasından dolayı oluşacak mesaj teslimat hatalarından kendisi sorumludur. Müşteri elektronik posta hesap kapasitelerini izlemek ve bu sebeple oluşabilecek hataları engellemek ile yükümlüdür. Elektronik posta hesaplarının içinde bulunan tüm mesaj, doküman ve sair dijital içeriğin yedeklenmesi ve saklanması Müşteri sorumluluğundadır. Müşteri, bilgi kaybı veya sonuçlarından KamuEposta Bilişim’i hiçbir şekilde sorumlu tutamayacağını kabul ve beyan eder.

 

 • İşbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerden yararlanacak olan kişi veya kişiler bizzat Müşteri tarafından belirleneceğinden ve bu konu tamamen Müşterinin iç işlemi olacağından, Müşteri hiçbir zaman bu sözleşmedeki yükümlülük ve borçlarının yetkili olmayan bir elemana ait olduğundan bahisle KamuEposta Bilişim’e itirazda bulunamayacaktır.

 

 

 • Müşteri, bu sözleşmenin sonunda “Müşteri Bilgileri” başlığı altında verdiği bilgilerin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Müşteri, EK-1'de belirtilen kişileri, teknik, idari ve finansal konularda iletişime geçilmesi için belirleyecektir. Bu kişiler, sözleşme çerçevesinde Müşteri adına karar vermeye ve tasarrufta bulunmaya yetkili kılınmış sayılacaktır.

 

 • Müşteriye verilen hizmetlerin, sunucuların fiziksel olarak bir veri merkezinden başka bir yere taşınması (tahliye), donanım veya uygulama üzerinde meydana gelecek sorunlar, iletişim altyapısında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle kesintiye uğraması durumunda doğabilecek zararlardan KamuEposta Bilişim’in sorumlu olmadığını Müşteri peşinen kabul ve beyan

 

 • İşbu sözleşmeden ve uygulamasından doğacak her türlü vergi, resim ve harçlar ile ileride uygulamaya konulacak vergi, fon, harç mali yükümlülükler hangi tarafın üzerine düşerse düşsün Müşteri tarafından ödenecektir.

 

 • Müşteri, gerek teknik nedenlerle, gerekse diğer bir nedenle teknik altyapısına verebileceği zararlar nedeni ile KamuEposta Bilişim’in işbu sözleşme kapsamında kendisine sağladığı hizmeti geçici sürelerle ya da tamamen kapatabileceğini, bu nedenle KamuEposta Bilişim’in hiçbir sorumluluğu olmayacağını, bu kapatmalar dolayısıyla KamuEposta Bilişim’den hiçbir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul ve beyan

 

 • MÜŞTERİ , bu kullanım hakkını kiralayamaz, satamaz, devredemez veya başkalarına kullandıramaz, aksi takdirde herhangi bir yasal ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın asgari sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeyi tabi olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları’nda belirtilen ilgili maddelere ek olarak, yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile ilgili KamuEposta Departmanından gelen e-postaya kırk sekiz (48) saat içinde cevap verilmemesi halinde, MÜŞTERİ’ye sunulan Hizmet(ler) askıya alınabilir ya da sonlandırılabilir. Suistimale ilişkin her konu, hata, raporlama/e-posta aracılığıyla müzakere edilmek ve kırk sekiz (48) saat içinde cevaplandırılmak zorundadır. MÜŞTERİ’nin e-posta adresini güncel tutmak zorunda olduğu MÜŞTERİ’ nin bilgileri dahilinde olmakla birlikte, bundan kaynaklanacak her türlü sorumluluk ve zararın tazmini MÜŞTERİ’ye aittir.

 

 

5.  MADDE – KAMUEPOSTA BİLİŞİM’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 • KamuEposta, Müşterinin hizmet alması için gerekli servisleri sözleşme imzalanmasından sonra 2 (iki) iş günü içinde çalıştıracaktır. Müşteri’nin gerekli ayarları yapabilmesi için gereken tüm açık ve gizli bilgileri KamuEposta Bilişim ulaştıracaktır. İşletme sırasında çıkacak tüm aksaklıkların giderilmesinden ve sunucu ağı üzerinde tüm güncellemelerin yapılmasından, sunucu ağı üzerinde işletilen tüm donanım ve yazılımlardan KamuEposta sorumludur.

 

 • KamuEposta, elektronik posta hizmet platformunu kendi iradesi ve tasarrufu dışında kalan sorunlar haricinde hizmet dönemi boyunca %99.9 oranında Müşteriye erişilebilir kılacaktır. Kesinti süresi oranı hizmet dönemi boyunca %0.1’den fazla olur ise Müşteri bu süreye karşılık gelen hizmet bedeli tutarını bir sonraki hizmet döneminde kullanmak üzere kredi olarak hizmet dönemi sonunda talep edebilecektir.

 

 • Kurumsal olmayan şahsi e-posta adreslerinden kurumsal iletişim yapılmayacak, kurumsal e-postalar şahsi amaçlarla (özel iletişim, kişisel sosyal medya hesapları vb.) kullanılmayacaktır.

 

6.  MADDE – HİZMET BEDELİ VE ÖDEME ŞARTLARI

 

 • Hizmet ücreti sözleşme eki olan EK1’de belirtilmiştir. Sözleşme imzalanma tarihinde ilk fatura düzenlenir. Faturalar düzenlenme tarihini takip eden 10 (on) gün içinde Müşteriye gönderilir, bu süre içerisinde faturalarını almadığını KamuEposta Blişim’e derhal ve yazılı olarak bildirir. Müşteri, EK-1’de belirtilen hizmetin karşılığı olan bedeli, ilgili hizmet döneminde düzenlenecek sabit bedelli fatura karşılığında ödeyecektir. Sabit kotalı olmayan ürünlerde, EK-1'de belirtilen kullanım kotasının aşılması durumunda oluşacak ek bedel, hizmet dönemine uygun olarak sonraki ay fatura edilecektir.

 

 • Müşteri, fatura üzerinde belirtilen süre sonuna kadar veya süre belirtilmemiş ise fatura tarihinden itibaren 15 gün içinde KamuEposta Bilişim’in hesabına borç tutarını nakden yatırmaz ise, ayrıca bir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın söz konusu borca vadenin bitim tarihinden itibaren aylık %4 (yüzde dört) oranında temerrüt faizi uygulanır. Bu halde KamuEposta hizmet sunduğu sistemi Müşteriye kapatarak alacakları için derhal yasal takibe geçebilecektir.

 

 • Sözleşme yenileme dönemlerinde, faturada yazan son ödeme tarihine kadar veya tarih belirtilmemiş ise fatura tarihinden itibaren 15 gün içinde KamuEposta Bilişim’e ait hesaba hizmet ücretinin ödenmemesi durumunda, KamuEposta ayrıca bir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın söz konusu borca vadenin bitim tarihinden itibaren aylık %4 (yüzde dört) oranında temerrüt faizi uygular. Bu halde KamuEposta Bilişim, Müşteriye sunduğu hizmetleri sona erdirerek Müşteri aleyhine yasal takibe geçebilecektir.

 

 • Hizmet bedelleri, Amerikan Doları olarak belirlenmiş ise fatura tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Döviz Satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek fatura

 

 • İlgili ödemenin gecikmesi durumunda, KamuEposta kur farkı faturası kesme hakkını saklı

 

 • İşbu maddede sayılan hakların sürelerinde kullanılmaması bu haklardan feragat edildiği manasına gelmeyecektir.

 

 • Duraklama süresini takiben on beş (15) iş günü içerisinde ödeme yapılmayan Hizmetler silinir. Ödemenin MÜŞTERİ tarafından gerçekleştirilmemesi yahut anılan ödemeye ilişkin dekontun KamuEposta Bilişim’e ulaştırılmaması vb. hallerde MÜŞTERİ hizmetin durdurulması, askıya alınması, geçici yahut kalıcı olarak hizmetin sonlandırılması sebebi ile veri kayıpları da dahil olmak üzere herhangi bir maddi ve manevi zarar iddiası ile KamuEposta sorumluluğuna gidemeyeceğini ödemelerin düzenli yapılması ve ödemenin yapıldığına ilişkin KamuEposta Bilişim’e yazılı bilgilendirme yapılmasının MÜŞTERİ’nin takibinde ve sorumluluğunda olduğu MÜŞTERİ tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.

 

 

7.  MADDE – SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

 

 • Taraflardan biri, işbu sözleşmeden doğacak borç ve taahhütlerinden herhangi birini zamanında yerine getirmediği veya eksik yerine getirdiği, yükümlülüklerine uymadığı takdirde diğer taraf bu konuda ihtarda bulunmak koşuluyla; ihtara konu eksiklerin giderilmemesi halinde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkını haizdir. Şu kadar ki; Müşteri’nin feshi ihbar bildirimi ancak KamuEposta Bilişim’e olan tüm borçlarını ödemesi halinde geçerli olacaktır. Tarafların derhal fesih hakkını doğuran haller saklıdır.

 

 • Müşteri, sözleşmenin imzası ve hizmet bedelinin ödenmesinden sonra sözleşmeyi feshetmek istediği takdirde, daha önce ödenmiş olan bedeller kendisine iade edilmeyecek olup fesih anında kalan dönem borçları muaccel hale gelecek ve peşin olarak ödenecektir.

 

 • KamuEposta, Müşteri’nin işbu sözleşmede zikredilen yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde, ilgili sistemi kapatma, durdurma yetkisini

 

 

8.  MADDE – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ

 

 • İşbu sözleşme, Müşteri tarafından usulünce imzalanarak tekrar KamuEposta Bilişim’e gönderilecek, sözleşmelerin imzalı orijinalleri KamuEposta Bilişim’e ulaştığı tarihte yürürlüğe girecek ve EK- 1’de belirtilen süre içinde yürürlükte kalacaktır.

 

 • Bu sürenin bitiminden 30 (otuz) gün önce taraflardan biri sözleşmeyi fesih ettiğini diğerine yazılı olarak bildirmediği sürece, (tarafların 7. Maddede belirtilen fesih hakları mahfuz kalmak kaydıyla) işbu sözleşme kendiliğinden birer yıllık müteakip sürelerle, yenileme tarihinde yürürlükte bulunan fiyat tarifeleri uygulanmak suretiyle kendiliğinden uzayacaktır. İşbu sözleşmede belirtilen sistemin durdurulması halinde geçen süre, sözleşme süresine dâhildir. Müşteri ek süre talebinde bulunmamayı kabul eder.

 

 

9.  MADDE – MÜCBİR SEBEPLER

 

 • İşbu sözleşmede düzenlenen herhangi bir yükümlülüğün ifasında, tarafların kontrolü dışında gerçekleşen, sözleşmenin imzalandığı tarihte söz konusu olayın gerçekleşmesi ve ortaya çıkarabileceği sonuçları öngörülemez olan, önlenebilmesi tarafların kontrolünde olmayan; tabii afet, savaş, işgal, dış güçlerin ya da düşmanların eylemleri (savaş ilan edilsin ya da edilmesin), iç savaş, ayaklanma, devrim, isyan, ihtilal, resmi kurumlar ya da usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş diğer otoriteler aracılığıyla yayınlanan kanun, kural, tüzük, emir, grev, lokavt mücbir sebeplerin varlığı halinde, taraflar bu hallerden etkilendikleri ölçüde söz konusu yükümlülüklerinin yerine getirilememesinden sorumlu tutulmayacaktır. Bu kapsamda, Covid-19 salgın hastalığı ve türevlerinin etkisine dayalı ekonomik sebepler taraflar arasında mücbir sebep sayılmaz.

 

 • Mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması halinde bu durumdan etkilenen taraf, durumu diğer tarafa bildirecek ve taraflar alınması gereken acil önlemler konusunda anlaşma sağlayacaklardır.
 • Mücbir sebep durumunun 2 (iki) ay devam etmesi halinde taraflar bir araya gelerek işbu sözleşmenin devam, askıya alınma, fesih konularını müzakere

 

 • Mücbir sebep durumu bu 2 (iki) aydan sonra 1 (bir) ay daha devam eder ve Taraflar arasında bir anlaşmaya varılmaz ise Taraflardan herhangi biri bu sözleşmeyi Bu durumda Taraflar sözleşmenin mücbir sebeple uygulanmamış kısmı ile ilgili olarak birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

 

 

 

10.  MADDE – SAİR HÜKÜMLER

 

 • Tarafların bu sözleşmede gösterilen adresleri kanuni ikametgâhları olarak kabul edilmiş olup bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli kabul edilecektir. Taraflar, sözleşmede belirtilen kanuni ve elektronik posta adresleri değiştiğinde bu durumu derhal birbirlerine Adres değişikliğinin karşı tarafa yazılı biçimde bildirilmediği hallerde yazılı adreslere yapılan tüm tebligatlar ve bildirimler geçerli sayılacaktır.

 

 • İşbu sözleşmenin imzalanıp geçerlilik kazanması ile taraflar yukarıdaki iletişim bilgileri üzerinden birbirleriyle iletişim sağlamayı ve karşılıklı onay (teyit) verilmesi halinde elektronik posta adresleri üzerinden yapılan sözleşme değişikliklerinin geçerli olacağını kabul ve beyan ederler. Taraflar arasında sözleşmenin sona ermesiyle ilgili; sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar ve ihtarlar noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü postayla yapılır. Bunlar dışında kalan ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, hesap hareketlerini gösteren belgeler, teyit mektubu ve toplantı çağrıları elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade

 

 • Müşteri, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda KamuEposta Bilişim’in defter kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının; özellikle KamuEposta tarafından e-posta yoluyla gönderilen mesajlar ile kendisinin KamuEposta Bilişim’in sunduğu internet ortamında yaptığı çalışmaların bilgisayar ortamındaki kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 193. Maddesine göre delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Taraflar işbu sözleşme uyarınca sözleşme öncesi görüşmelerde, sözleşme yürürlükteyken ve sözleşme sonrasında vakıf olacağı ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; karşı tarafın kişisel veya kurumsal bilgilerini, hizmetlerini, üretimini, mali durumunu, teknik mahiyetteki bilgilerini ve benzeri her türlü hususu ticari sır ve gizli kabul edecek ve diğer tarafın yazılı olarak izin vermesi durumu haricinde, bu bilgileri işbu sözleşmen sona ermiş olsa dahi üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşmayacaklardır. Müşteri, KamuEposta tarafından sağlanan yazılımlar ve diğer alanlardaki imkânları ve KamuEposta Bilişim’in sunucu ağı üzerinde edineceği her türlü bilgiyi saklı tutacağını, hiçbir şekilde üçüncü şahıslara açıklamayacağını,hilafına davranması durumunda KamuEposta Bilişim’in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ilk yazılı talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

 • İşbu sözleşmeden kaynaklanan tüm yasal giderler ile vergi ve harçlar Müşteri tarafından ödenecektir.

 

 • Taraflar arasında doğacak ihtilaflarda işbu sözleşmede düzenlenmeyen durumlar için Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

 • Sözleşmenin uygulanmasından ve/veya yorumlanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık, taraflar arasında arabuluculuk yoluyla çözülmeye çalışılacak, bunun mümkün olmaması halinde işbu sözleşmeden doğan her türlü dava ve icra takiplerinde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

 • İşbu sözleşme 10 (on) ana madde, 9 (dokuz) sayfa ve 2 (iki) asıldan müteşekkil olup tarafların tam anlamıyla mutabakata varmaları sonucu düzenlenmiş ve her sayfası imza olunmuştur.

 

EK-1: Verilecek hizmetin kapasitesi, içeriği, süresi, bedeli ve kontak bilgileri.

 

MÜŞTERİ

(Ad-Soyad / Ticaret Unvanı, Kaşe, Tarih ve İmza)

HİZMET VEREN KAMUEPOSTA İNTERNET VE BİLİŞİM HİZMETLERİ

(Kaşe, Tarih ve İmza)


Hosting Billing Software by WISECP
Top